Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

2349 1704 600
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viascorpix scorpix
3605 91f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
6321 e5c7 600
Reposted fromministerium ministerium viascorpix scorpix
8307 3204 600
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianiepytaj niepytaj
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viawszystkodupa wszystkodupa
4841 58d0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
5317 ef78
Reposted fromkarahippie karahippie
5327 22bc 600
Reposted fromkarahippie karahippie
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
2602 4923 600

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

7221 249e
Reposted fromtfu tfu
9167 bbc3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 12 2018

I think people spend too much time staring into screens and not enough time drinking wine, tongue kissing, and dancing under the moon.
— Rachel Wolchin

(via slowmoliving)
Reposted fromunco unco viaxannabelle xannabelle
Lecz lęk przed osamotnieniem ma jeszcze także inne postacie. Jest lękiem przed sobą samym. Z osamotnienia jest bowiem zawsze wyjście do kontaktu z sobą samym, zapełnienia pustki przemijania – dialogiem z sobą i opanowania sztuki przemijania, o której tak pięknie pisał Kielanowski. Kto jednak boi się spojrzeć sobie samemu w oczy – dla różnych powodów – kto boi się dialogu z sobą samym, ten nigdy nie opanuje sztuki przemijania. Osamotnienie może więc być także wynikiem niemożności schronienia się w samotności swojego wewnętrznego świata, jeżeli nie uczyliśmy się żyć i działać w tym naszym wewnętrznym świecie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl