Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

acetylocoa
9082 b8b1 600
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma
acetylocoa
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolivierk olivierk
acetylocoa
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaodetchnij odetchnij
acetylocoa
6784 9eba
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaodetchnij odetchnij
4531 dc49 600
Reposted fromtwice twice viaodetchnij odetchnij
acetylocoa
3790 c9bc
Reposted fromkaiee kaiee viaodetchnij odetchnij
acetylocoa
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viaodetchnij odetchnij
acetylocoa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaodetchnij odetchnij
acetylocoa
9214 244a
acetylocoa
8914 dc9e 600
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner

November 03 2018

acetylocoa
Reposted frompsychedelix psychedelix
acetylocoa
Reposted from4777727772 4777727772 viaalicemerry alicemerry
acetylocoa
7254 f2f6 600
Reposted frommisssomething misssomething viaalicemerry alicemerry
acetylocoa
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaolls503 olls503
acetylocoa
acetylocoa
6020 594a
Reposted fromslodziak slodziak viapsychedelix psychedelix
acetylocoa
5736 5934 600
Reposted fromphilinmotion philinmotion viapsychedelix psychedelix
acetylocoa
4680 24dc
Reposted fromphilinmotion philinmotion viapsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl